Điều kiện đặc biệt để trở thành thành viên BRICS789BET-